Теренски сервис

Мак Дизел располага со 3 теренски сервисни возила, со кои обезбедува сервисна поддршка на опремата кај своите купувачи и купувачите на Cummins во, и надвор од гарантен рок.